Revize komínů

Komíny musí být pravidelně kontrolovány specialistou s hlubokými zkušenostmi v oboru. Interval mezi dvěma prohlídkami nemá být větší ne 2 roky. Písemná zpráva má obsahovat doporučení pro údržbu a opravy dle ČSN 73 4110, 73 4111, 73 4116 a EN – 13 084 – 1-4 Úkolem revize průmyslového komínu je shromáždit veškeré poznatky či údaje o stavu komínu, zvláště o místech, která jsou snadno zranitelná. Úkolem diagnostiky je určit případný důvod poruch či poškození a navrhnout potřebnou opravu či sanaci komínu.

Pracovníci provádějící revizní činnost musí vlastnit platné oprávnění o práci s osobním zajištěním ve výškách a nad volnou hloubkou. Musí vlastnit zdravotní povolení o způsobilosti a musí být zrakově bez závad. Musí být fyzicky a psychicky zdatný. Musí být z oboru kominictví. Při revizi elektroinstalací a hromosvodů musí být oprávněni k této činnosti u TIČR. Pracovník musí vlastnit vyhlášku č.50 v elektrotechnice pro práci a obsluhu elektrického zařízení. Během revize kontrolujeme, zda při provozu komínů se bezpodmínečně zachovávají projektem stanovené parametry.

Při změně provozních a technologických podmínek ovlivňujících chemické složení odvádějících plynů nebo jejich změnu v teplotách a proudění musí být proveden chemický rozbor zplodin a odborné posouzení jejich možných účinků na vyzdívku komínů a provoz komína. Někdy postačí i regulační měření spodin. Zjistí-li se kdykoliv v průběhu provozu komína horší fyzikální nebo chemické vlastnosti zplodin než předpokládá projekt, musí být neprodleně provedena vhodná opatření podle článku č. 65 ČSN 73 4111.
Revizní technik musí být vybaven specializovanou a kalibrovanou technikou k provedení daných měření a úkonů.
Při odstavení komína z provozu pokud nedošlo k jeho demolici je nutno venkovní část udržovat v řádném stavu, aby těleso svou přítomností neohrožovalo své okolí. Revize jsou prováděna dle platných ČSN 73 4110 a 73 4111.

Podle normy ČSN 73 4110, ČSN 73 4111, EN 13084-1 až 4 musí nejméně v období minimálně jednou do dvou let být provedena podrobná revize vnějšího povrchu dříku včetně jeho výstroje. Popsané závady je nutno odstranit odborným způsobem v nejkratším množném termínu, maximálně v termínu, který udává revizní zpráva. Venkovní revizi je nutno provádět i na tělese, které není v provozu.

Revize vnitřní izolační vyzdívky musí být provedena vždy při jeho vyřazení z provozu na dobu delší šesti měsíců, nebo při poruchách, které by mohly ohrozit stabilitu nebo trvanlivost vyzdívky. Jinak jednou ročně při provozních odstávkách není-li v projektu stanoveno jinak.

Pokud je komínové těleso na vnitřní straně vybavena ocelovou vložkou musí být dle NO - 73 4116 provedena vnitřní revize 1 x 12 měsíců.

U ocelového komínu dle ON 73 4116 článku 85 je podmínkou dlouhé životnosti ocelových komínů jejich dobrá údržba. Nejméně pak 1x za 12 měsíců zkontrolovat při revizi stav ochranného pouzdra, těsnost a nátěr ocelového pláště, utažení kotevních šroubů, stav žebříku a uzemnění. Případné závady je nutno ihned odstraňovat.

U komínů s ocelovou vložkou je nutno provádět revizi dle ON 73-4116 1x za 12 měsíců na vnitřní straně tělesa. Je zde nutno provedení kontroly a revize ocelové vložky, jejího uchycení, ukotvení, kontrola šroubových strojů a všech nosných částí. Je zde i na místě sledování síly ocelové vložky ultrazvukem, pokud vykazuje známky koroze.

Revizní kniha komína. nebo Záznamová kniha komína.

Inspekční kontroly 1-5 stupně. Revize LPS komína a revize denního a nočního značení dle vyhlášky leteckého provozu L- 14. Vizuální kontroly elektro - výstroje komína.
Dovoluji si Vás seznámit s podstatou a podmínkami revizní knihy továrního komína. Dle ČSN 73 4110, 13 4111, 73 4112, 73 0710, 74 3282, 34 1390, 33 1500, 73 2400, 73 0035, 73 4116, 33 2000-5-54, 73 1401 a L – 14 a komínového dříku, výstroje a vložky tělesa. ČSN 73 4201 a dle vyhlášek o bezpečnosti, požární ochranně hygieně a z pohledu ekologie, Dle požárního zákona a jeho novely 320 / 2015 a vyhlášky 34 / 2016.

Průmyslový komín jako výšková stavba a technické zařízení podléhá pravidelným revizím i mimo provoz. Naopak těleso a jeho výstroj chátrá daleko rychleji nežli za plného provozu.

Revizní knihu nebo – li záznamovou knihu komína (velký technický průkaz ) zakládá revizní technik a v průběhu provozu komína do ni provádí veškeré záznamy o provozních změnách, stavu komínu a jeho regulační měření. V revizní knize je možno připojit živnostenská oprávnění.

Revizní kniha obsahuje

Podrobné statě těchto částí. Venkovní stavební část, vnitřní stavební část, výstroj tělesa, přidruženou revizi hromosvodu, přidruženou revizi elektrických částí pro letecký provoz, revizi Denního a nočního značení dle vyhlášky L – 14 leteckého provozu, hlavu komína, čištění, průchodnost kouřové cesty od zdroje k výstupu z komína, kouřovod, závady, rozbory a doporučení se závěrem. Možno přiložení fotodokumentace nebo video záznamu. Venkovní část má přímý vliv na prostor na komíně, pod komínem a přilehlém okolí. Jeho vliv je na bezpečnost prostorů z hlediska IBP. Vnitřní prostor má přímý vliv na provoz komína, jeho statiku a stabilitu. Tato revize je hlavně v zájmu provozovatele. Vnitřní část je posuzována jako spalinová cesta od spotřebiče k vyústění zplodin z hlavy komína. Další součástí revize komína může být i hluková studie, rozptylová studie, statické posouzení a TERMODIAGNOSTIKA komína, kouřovodů a kotelny.

Každé komínové těleso by mělo mít založenou revizní knihu, ( Záznamová kniha komína) do které pak následovně je zapisováno, pravidelné čištění dle výkonu spotřebičů, kontroly, opravy prohlídky hromosvodů, revizní prohlídky, provozní události, údržby, závady a revizní nálezy a jiné provozní události nebo havárie.

Tento způsob nám zjednoduší administrativu a postupně zlevní i cenu revizí.

If you are choosing a write my essay service, consider several aspects. An experienced write my essay service will offer high-quality essays at a low price. Customers should be able write my resume for me to send feedback or discuss with the business, including the date, length as well as other details that may affect the grade and worth of the essay. The essay writing service must guarantee that all essays written by its clients are original and not a copycat.